سعدی


سعدی چو دوست داری آزاد باش و ایمن / ور دشمنی بباشد با هرکه در جهانت