سعدی


روزگاریست که سودای تو در سر دارم / مگرم سر برود تا برود سودایت