سعدی


طالب آنست که از شیر نگرداند روی / یا نباید که به شمشیر بگردد رایت