سعدی


گفتیم که عقل از همه کاری به درآید / بیچاره فرو ماند چو عشقش به سر افتاد