سعدی


در سوخته پنهان نتوان داشتن آتش / ما هیچ نگفتیم و حکایت به در افتاد