سعدی


بی‌حاصلست یارا اوقات زندگانی / الا دمی که یاری با همدمی برآرد