سعدی


من نه آن صورت پرستم کز تمنای تو مستم / هوش من دانی که بردست آنکه صورت می‌نگارد