سعدی


ز درد عشق تو دوشم امید صبح نبود / اسیر عشق چه تاب شب دراز آرد