سعدی


اگر قبول کنی سر نهیم بر قدمت / چو بت پرست که در پیش بت نماز آرد