سعدی


گر جمله ببخشایی فضلست بر اصحابت / ور جمله بسوزانی حکمست بر املاکت