سعدی


گر از مقابل شیر آید از عقب شمشیر / نه عاشقست که اندیشه از خطر دارد