حافظ


ناامیدم مکن از سابقه لطف ازل / تو پس پرده چه دانی که که خوب است و که زشت