سعدی


نظر به روی تو انداختن حرامش باد / که جز تو در همه عالم کسی دگر دارد