سعدی


مرا گر دوستی با او به دوزخ می‌برد شاید / به نقد اندر بهشتست آن که یاری مهربان دارد