سعدی


گفتم لب تو را که دل من تو برده‌ای / گفتا کدام دل چه نشان کی کجا که برد