حافظ


گل بخندید که از راست نرنجیم ولی / هیچ عاشق سخن سخت به معشوق نگفت