سعدی


پای گو بر سر عاشق نه و بر دیده دوست / حیف باشد که چنین کس به زمین می‌گذرد