سعدی


درخت میوه مقصود از آن بلندترست / که دست قدرت کوتاه ما بر و یازد