سعدی


یا رب دلی که در وی پروای خود نگنجد / دست محبت آنجا خرگاه عشق چون زد