سعدی


تا دل به تو پیوستم راه همه دربستم / جایی که تو بنشینی بس فتنه که برخیزد