سعدی


اگر هزار غمست از جهانیان بر دل / همین بسست که او غمگسار ما باشد