سعدی


به کنج غاری عزلت گزینم از همه خلق / گر آن لطیف جهان یار غار ما باشد