سعدی


روزی اندر خاکت افتم ور به بادم می‌رود سر / کان که در پای تو میرد جان به شیرینی سپارد