سعدی


گر نوازی چه سعادت به از این خواهم یافت / ور کشی زار چه دولت به از آنم باشد