سعدی


چون مرا عشق تو از هرچه جهان بازاستد / چه غم از سرزنش هرکه جهانم باشد