سعدی


گر تو را خاطر ما نیست خیالت بفرست / تا شبی محرم اسرار نهانم باشد