سعدی


جان برافشانم اگر سعدی خویشم خوانی / سر این دارم اگر طالع آنم باشد