سعدی


ما را نظر به خیرست از حسن ماه رویان / هرکو به شر کند میل او خود بشر نباشد