حافظ


دل گفت وصالش به دعا باز توان یافت / عمریست که عمرم همه در کار دعا رفت