سعدی


بر دل آویختگان عرصه عالم تنگست/کان که جایی به گل افتاد دگر جا نرود