سعدی


ماه رخسار بپوشی تو بت یغمایی/تا دل خلقی از این شهر به یغما نرود