سعدی


هر که دانست که منزلگه معشوق کجاست/مدعی باشد اگر بر سر پیکان نرود