سعدی


خواستم تا نظری بنگرم و بازآیم/گفت از این کوچه ما راه به در می‌نرود