سعدی


این چنین بیخود نرفتی سنگ دل/گر بدانستی چه بر ما می‌رود