سعدی


با آن همه بیداد او وین عهد بی‌بنیاد او/در سینه دارم یاد او یا بر زبانم می‌رود