سعدی


پرتو خورشید عشق بر همه افتد ولیک/سنگ به یک نوع نیست تا همه گوهر شود