سعدی


یا رب هلاک من مکن الا به دست دوست / تا وقت جان سپردنم اندر نظر بود