سعدی


پاکیزه روی در همه شهری بود ولیک / نه چون تو پاکدامن و پاکیزه خو بود