سعدی


به وفای تو که گر خشت زنند از گل من / همچنان در دل من مهر و وفای تو بود