سعدی


غایت آنست که ما در سر کار تو رویم / مرگ ما باک نباشد چو بقای تو بود