سعدی


ملک دنیا همه با همت سعدی هیچست / پادشاهیش همین بس که گدای تو بود