سعدی


من بودم و او نی قلم اندر سر من کش / با او نتوان گفت وجود دگری بود