سعدی


گفتمش سیر ببینم مگر از دل برود / وان چنان پای گرفتست که مشکل برود