حافظ


امروز که در دست توام مرحمتی کن / فردا که شوم خاک چه سود اشک ندامت