سعدی


دلی از سنگ بباید به سر راه وداع / تا تحمل کند آن روز که محمل برود