حافظ


گفته بودی که بمیری پیش من تعجیل نیست / خوش تقاضا می‌کنی پیش تقاضا میرمت