حافظ


رندان تشنه لب را آبی نمی‌دهد کس / گویی ولی شناسان رفتند از این ولایت