حافظ


در زلف چون کمندش ای دل مپیچ کان‌جا / سرها بریده بینی بی جرم و بی جنایت