حافظ


از هر طرف که رفتم جز وحشتم نیفزود / زنهار از این بیابان وین راه بینهایت